Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin


Föreningen är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja förståelse för medicinska aspekter bakom utvecklingsstörning, autism, svåra hjärnskador hos vuxna samt andra kognitiva funktionsnedsättningar som är betydande och av varaktig art.

Alla läkare med intresse för dessa frågor är välkomna som medlemmar.

Vi ordnar vidareutbildningsaktiviteter, för närvarande i form av ett årligt 3-dagars möte på Mössebergs kurort den sista veckan i januari, då vi också håller årsmöte .

Föreningen verkar gentemot Socialstyrelsen, vårdhuvudmän och andra myndigheter för att främja läkares kunskaper inom våra intresseområden

Medlemmarna är vanligen också deltagare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som ger möjlighet till kollegial diskussion i olika frågor.

Föreningen har funnits under olika namn sedan 1967.


                                                                                           

Medlemsavgiften är (2018) 200 sek/år. Pg 475683-9

Organisationsnummer: 802502-8328

(SLHM, c/o Monica Björkman, Box 3, 82531 Iggesund).


Internationellt representerar föreningen Sverige i  European Association of intellectual disability medicine,  www.mamh.net.

Några av oss är också aktiva i IASSIDD  International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.


Kontaktpersoner i styrelsen: 

Malin Nystrand          malin.nystrand@vgregion.se (ordf.)
Matilda Utter               Matilda.utter@vgregion.se

Sten Björkman            stenm.bjorkman@gmail.com

Lena.Nylander            Lena.Nylander@skane.se,

monica Björkman     monica@omsorgsmedicin.nu (kassör)

                       

 

 


Nästa möte äger rum 23-25 januari 2019 

Mössebergs kurort, Falköping

IMG_4985jpg

2018 års nätverksträff och fortbildningsmöte har ägt rum 24-26 januari. 

Från programmet:

Patienter med kognitiva svårigheter i vårdsituationer: vad vet vi utifrån forskning och hur kan vi bättre tillgodose allas rätt att förstå och uttrycka sig. Gunilla Tunberg Fil dr, leg logoped

 

Hälsa, vård och läkemedelsförbrukning hos äldre med utvecklingsstörning: resultat från bl.a. nationella registerstudier.  Gerd Ahlström, Professor Lunds universitet

 

Praktiska problem med enteral läkemedelsadministrering (hur kommer pillret i slangen),  Matts Balgård, Klinikapotekare

 

Aktuellt från Försäkringskassan, Carl Höckerfeldt, nationell försäkringsmedicinsk koorodinator

 

Om rättsläget kring patienter med svår utvecklingsstörning ,  Sven-Olof Edvinsson. Ledamot av statens medicinsketiska råd.

 

 

SLHMs årsmöte ägde rum 24/1-18 kl. 18.00 i anslutning till fortbildningsmötet

Mer information: sten.bjorkman@ltblekinge.se

Viktiga länkar:

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning (länk)

Det Europeiska Manifestet 2003 (Länk)

 www.mamh.net = Den europeiska läkarföreningen för arbetet med utvecklingsstörning

 www.iassidd.org = Den internationella paraplyorganisationen:

Det finns många olika Special Interest Research Groups under IASSID. En av grupperna arbetar med åldrande hos utvecklingsstörda IASSIDD SIRG: Aging. Ett consensus-dokument finns och den engelska versionen är antagen av IASSID, finns hos WHO. Den svenska versionen (länk) är en enkel översättning.
Mer publicerat material på detta tema finns här (länk)

Andra viktiga arbetsgrupper är:

IASSIDD SIRG: Health Issues

IASSIDD SIRG: Challenging Behaviour and Mental Health  


the Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP): www.ssbp.org.uk


Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

ICF

ICF i svensk översättning: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkod... 


FUB

Tidskriften Intra (länk)


Några skandinaviska länkar av intresse:

NFU

Det norska samordningsrådet

www.oligo.dk 

LEV

FDUV


Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Fokusrapport SLL 2009 (PDF)

Primärvårdshandledning; diagnostik, behandling och omvårdnad vid psykisk ohälsa – beteendestörning hos vuxna personer med utvecklingsstörning 2007. (PDF)


Övrigt av intresse:

www.lea-test.fi innehåller tips vid synundersökningar